№ 2/2020

Volume 13 Issue 2

EXPERIMENTAL STUDIES

Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor and CAR-T Technology for Solid Tumors in Experiment

Zaytsev DV, Zaikova EK, Golovkin AS, Bulatov ER, Valiullina AKh, Mirgayazova RM, Daks AA, Zaritskey AYu, Petukhov AV

PDF

pdficon

Aldehyde Dehydrogenase as a Marker of Early Mesenchymal Progenitor Cells in Donor Bone Marrow Stroma

Vetoshkin KA, Isaeva NV, Butolina MA, Minaeva NV, Zorina NA, Khorobrykh MN, Zmeeva YuS

PDF

pdficon

REVIEWS

Pyroptosis as Inflammatory Cell Death

Vartanyan AA , Kosorukov VS

PDF

pdficon

LYMPHOID TUMORS

Bendamustine in the Treatment of Relapsed/Refractory Hodgkin’s Lymphoma: Literature Review and Clinical Experience

Shklyaev SS, Falaleeva NA, Bogatyreva TI, Terekhova AYu, Danilova MA

PDF

pdficon

MYELOID TUMORS

Molecular Diagnosis of FLT 3 Mutations in Acute Myeloid Leukemia Patients

Zaikova EK, Belotserkovskaya EV , Zaytsev DV , Petukhov AV , Fedorova OA , Motorin DV , Ivanov VV , Zaritskey AYu, Girshova LL

PDF

pdficon

Diagnosis and Treatment of Clonal Myeloproliferative Neoplasms with Eosinophilia

Nemchenko IS, Tsyba NN, Turkina AG, Chelysheva EYu, Shukhov OA, Kovrigina AM, Obukhova TN

PDF

pdficon

Prognostic Value of Next-Generation Sequencing Data in Patients with Myelodysplastic Syndrome

Tsvetkov NYu, Morozova EV, Barkhatov IM, Moiseev IS, Barabanshchikova MV, Tishkov AV, Bug DS, Petukhova NV, Izmailova EA, Bondarenko SN, Afanasyev BV

PDF

pdficon

Development and Validation Results of the Russian MPN10 Form for Symptom Assessment in Patients with Myeloproliferative Neoplasms Compliant with International Recommendations

Ionova TI, Vinogradova OYu, Efremova EV, Kersilova AE, Nikitina TP, Pankrashkina MM, Porfir’eva NM, Poshivai A-PA, Fominykh MS, Shikhbabaeva DI, Shuvaev VA

PDF

pdficon

BONE MARROW TRANSPLANTATION

Safety and Efficacy of BeEAC as a Conditioning Regimen Prior to Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Relapsed/Refractory Lymphomas

Sarzhevskii VO, Samoilova AA, Melnichenko VYa, Dubinina YuN, Mochkin NE, Kolesnikova DS, Fedorenko DA, Smirnova EG, Bannikova AE, Bogatyrev VS

PDF

pdficon

Chronic Myeloid Leukemia : Role of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in the Era of T yrosine K inase Inhibitors

Morozova EV, Vlasova YuYu, Barabanshchikova MV, Mamaev NN, Barkhatov IM, Alyanskii AL, Darskaya EI, Vladovskaya MV, Bondarenko SN, Moiseev IS, Afanasyev BV

PDF

pdficon

CONGRESSES, CONFERENCES, SYMPOSIA

Materials of the II Conference “Current Issues of Diagnosis and Treatment of Ph-Negative and Ph-Positive Myeloproliferative Neoplasms” (March 15–16, 2019; National Research Center for Hematology, Moscow)

Melikyan AL, Turkina AG, Subortseva IN et al.

PDF

pdficon

NEWS

AstraZeneca Company Press-Release

PDF

pdficon

AbbVie Company Press-Release

PDF

pdficon