№ 1/2021

Volume 14 Issue 1

 

MYELOID TUMORS

Factors for Sustaining Molecular Remission after Discontinuation of Tyrosine Kinase Inhibitors Therapy in Chronic Myeloid Leukemia: Results of Non-Randomized Prospective Clinical Trial

Shukhov OA, Petrova AN, Chelysheva EYu, Bykova AV, Nemchenko IS, Turkina AG

PDF

pdficon

Identification of Mutations in IDH1/2, DNMT3A, ASXL1 Genes of Genome Epigenetic Regulation and Their Co-Occurrence with FLT3, NPM1, RUNX1 Mutations in Acute Myeloid Leukemia

Belotserkovskaya EV, Zaikova EK, Petukhov AV, Demidov ON, Levchuk KA, Budaeva IG, Zaitsev DV, Rogovaya YuD, Shatilova AA, Bogdanov KV, Mirolyubova YuV, Nikulina TS, Zaritskey AYu, Girshova LL

PDF

pdficon

Comparative Analysis of Myelofibrosis Treatment Outcomes with the Use of Ruxolitinib Versus Ruxolitinib with Subsequent Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Barabanshchikova MV, Morozova EV, Vlasova YuYu, Gindina TL, Evdokimov AV, Barkhatov IM, Baikov VV, Ivanova IO, Rudakova TA, Bakin EA, Moiseev IS, Kulagin AD

PDF

pdficon

Gynecological Myeloid Sarcoma: Literature Review and a Case Report

Shatilova AA, Girshova LL, Zaitsev DV, Budaeva IG, Mirolyubova YuV, Ryzhkova DV, Grozov RV, Bogdanov KV, Nikulina TS, Motorin DV, Zammoeva DB, Efremova SV, Ivanov VV, Petukhov AV, Alekseeva YuA, Zaritskey AYu

PDF

pdficon

Ph-Negative Myeloproliferative Neoplasms: Diagnosis and Treatment Challenges in Russia (the Case of Saint Petersburg)

Ivanova MO, Morozova EV, Barabanshchikova MV, Afanasyev BV
PDF

pdficon

LYMPHOID TUMORS

Checkpoint Inhibitors and Classical Hodgkin’s Lymphoma: Efficacy and Safety of Pembrolizumab in Relapsed/Refractory Tumor (Experience at the NI Pirogov Russian National Medical Center of Surgery)

Sarzhevskii VO, Demina EA, Mochkin NE, Spornik AA, Mamedova AA, Smirnova EG, Bannikova AE, Samoilova AA, Bogatyrev VS, Melnichenko VYa

PDF

pdficon

Hodgkin’s Lymphoma in HIV-Infected Patients

Pivnik AV, Vukovich AM, Kremneva NV, Dubnitskaya MG, Tsakhilova AV

PDF

pdficon

Chronic Lymphocytic Leukemia in Blood Relatives: Two Case Reports of Male Siblings

Kurkina NV, Repina EA

PDF

pdficon

BONE MARROW TRANSPLANTATION

Retrospective Survival Analysis of Multiple Myeloma Patients after Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Kostroma II, Zhernyakova AA, Zapreeva IM, Sidorova ZhYu, Semenova NYu, Karyagina EV, Stepchenkova EI, Bessmeltsev SS, Chechetkin AV, Gritsaev SV

PDF

pdficon

RARE NON-NEOPLASTIC TUMORS AND SYNDROMES

Comparative Pathomorphology of Lymph Node Changes in Kikuchi-Fujimoto and Autoimmune Diseases with Lymphadenopathy: Own Experience

Kovrigina AM

PDF

pdficon

COMPLICATIONS OF ONCOHEMATOLOGICAL DISEASES

Organ Lesions in Adults with Secondary Hemophagocytic Syndrome

Potapenko VG, Klimovich AV, Avdoshina DD, Baikov VV, Vinogradova NV, Goloshchapov OV, Doguzhieva EV, Zinina EE, Kachenya GV, Krivolapov YuA, Karyagina EV, Kulibaba TG, Lapin SV, Leenman EE, Pavlyuchenko ES, Potikhonova NA, Pervakova MYu, Popova NB, Rysev AV, Ryabchikova VV, Surkova EA, Fedunyak IP, Medvedeva NV

PDF

pdficon

REVIEWS

EVI1-Positive Leukemias and Myelodysplastic Syndromes: Theoretical and Clinical Aspects (Literature Review)

Mamaev NN, Shakirova AI, Morozova EV, Gindina TL

PDF

pdficon

Opportunities of Chronic Myeloid Leukemia Treatment with Reduced Doses of Tyrosine Kinase Inhibitors

Guryanova MA, Chelysheva EYu, Turkina AG

PDF

pdficon

Current View on Diagnosis and Treatment of Classical Ph-Negative Myeloproliferative Neoplasms

Melikyan AL, Subortseva IN, Shuvaev VA, Lomaia EG, Morozova EV, Kuzmina LA, Vinogradova OYu, Zaritskey AYu

PDF

pdficon

CAR T-Cell Therapy with NKG2D Chimeric Antigen Receptor in Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndrome

Levchuk KA, Belotserkovskaya EV, Pozdnyakov DYu, Girshova LL, Zaritskey AYu, Petukhov AV

PDF

pdficon

CAR-T Technology and New Opportunities for Tumor Treatment

Pavlova VYu, Livadnyi ES
PDF

pdficon