№4/2013

№4/2013

cover_Onco_gem_4_2013.indd                  

REVIEWS

Basic mechanisms of angiogenesis in hematological malignancies Vartanyan A.A.

PDF

pdficon

Past and present of radiotherapy in management of malignancies Trofimova O.P., Tkachev S.I., and Yuryeva T.V.

PDF

pdficon

EXPERIMENTAL STUDIES

In vitro model of myelofibrosis using human platelet lysate Bulycheva Ye.N., Siordiya N.T., Lomaia E.G., Zaritskiy A.Yu., and Butylin P.A.

PDF

pdficon

CLINICAL PRESENTATION, DIAGNOSIS, AND MANAGEMENT OF LYMPHOID MALIGNANCIES

Apoptotic markers in CD34-positive cells in acute leukemias Parovichnikova Ye.N., Khodunova Ye.Ye., Galtseva I.V., Kulikov S.M., Troitskaya V.V., Kuzmina L.A., Shcheblyakov D.V., and Savchenko V.G.

PDF

pdficon

Multiple myeloma (management of newly diagnosed patients): literature review and our on data. Part II Bessmeltsev S.S.

PDF

pdficon

Radiotherapy in combined treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma Vinogradova Yu.N., Ilin N.V., Larionov D.V., Khodzhibekova M.M., Kostenikov N.A., and Korytova L.I.

PDF

pdficon

Magnetic resonance imaging in diagnosis of non-Hodgkin’s lymphomas of the spine with spinal cord compression Nered A.S., Kochergina N.V., Bludov A.B., Zamogilnaya Ya.A., Valiyev A.K., Borzov K.A., and Musayev E.R.

PDF

pdficon

CLINICAL PRESENTATION, DIAGNOSIS, AND MANAGEMENT OF MYELOID MALIGNANCIES
Clinico-hematological and molecular genetic variability of acute myeloid leukemia with CD7 expression on blasts cells Gritsayev S.V., Chubukina Z.V., Martynkevich I.S., Kostroma I.I., Glazanova T.V., Petrova Ye.V., Martynenko L.S., Tiranova S.A., Potikhonova N.A., Zyuzgin I.S., Bubnova L.N., and Abdulkadyrov K.M.  

PDF

pdficon

Genfatinib® therapy for chronic-phase chronic myeloid leukemia in routine clinical practice Chagorova T.V., Yablokova V.V., Borkina P.A., and Pryanikova N.A.  

PDF

pdficon

BONE MARROW TRANSPLANTATION

Hematopoietic stem cell transplantation in AML patients with t(8;21)(q22;q22) translocation Mamayev N.N., Gorbunova A.V., Gindina T.L., Barkhatov I.M., Bondarenko S.N., Averyanova M.Yu., Pirogova O.V., Goloshchapov O.V., Kondakova Ye.V., and Afanasyev B.V.  

PDF

pdficon  
Impact of molecular genetic and cytogenetic characteristics on outcomes of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in chronic myeloid leukemia Gorbunova A.V., Gindina T.L., Morozova E .V., Barkhatov I.M., Mamayev N.N., and Afanasyev B.V.

PDF

pdficon

MENTAL DISTURBANCES IN HEMATOLOGICAL DISORDERS

Diagnosis and treatment of mental disturbances in patients with hematological disorders Vybornykh D.E. and Savchenko V.G.

PDF

pdficon  

CLINICAL RECOMMENDATIONS

Russian clinical recommendations on diagnosis and management of diffuse B-large cell lymphoma (version 2012). Tumyan G.S., Osmanov Ye.A., Kravchenko S.K., Mikhaylova N.B., Pospelova T.I., Konstantinova T.S., Baykov V.V., Kovrigina A.M., Krivolapov YU.A., Kokosadze N.V., Tupitsyn N.N., Sotnikov V.M., Trofimova O.P., Stefanov D.N., Pfreundschuh M., Poddubnaya I.V.

PDF

pdficon

CONGRESSES, CONFERENCES, SYMPOSIA

X Russian Conference with international sharing “Malignant lymphomas” (October 24–25, 2013, Moscow)

PDF

pdficon
Materials of 18th Congress of the European Hematological Association — EHA (2013, Stockholm)

PDF

pdficon
Materials of 12th International conference on malignant lymphomas (2013, Lugano)

PDF

pdficon